سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

سرعت بخشیدن به موضوع استفاده از هوش مصنوعی در عرصه ژئوماتیک
امیر فخری مطرح کرد؛

سرعت بخشیدن به موضوع استفاده از هوش مصنوعی در عرصه ژئوماتیک

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، گفت: با ایجاد اندیشکده هوش مکانی به دنبال سرعت بخشیدن به موضوع استفاده از هوش مصنوعی در عرصه ژئوماتیک هستیم.