سازمان محیط زیست ایرانی

خودروهای بی‌کیفیت محیط‌بانان در مقایسه با شکارچیان/ لزوم افزایش بودجه ناوگان حفاظت محیط زیست
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اذعان کرد

خودروهای بی‌کیفیت محیط‌بانان در مقایسه با شکارچیان/ لزوم افزایش بودجه ناوگان حفاظت محیط زیست

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خوردوهای مورد استفاده در مناطق حفاظت شده پاسخگوی نیاز محیط بانان نیست و باید مورد توجه قرارگیرد.