سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

افزایش ۲۰ درصدی قرارداد رانندگان استیجاری
با دستور سرپرست شهرداری تبریز انجام گرفت:

افزایش ۲۰ درصدی قرارداد رانندگان استیجاری

با پیشنهاد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ، تاکیدات شورای اسلامی کلانشهر تبریز و موافقت سرپرست شهرداری، قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری کلانشهر تبریز ۲۰ درصد افزایش یافت.