سازمان نظام پزشکی محمدرضا ظفرقندی تعرفه های پزشکی

رئیس سازمان نظام پزشکی به روحانی نامه نوشت

رئیس سازمان نظام پزشکی به روحانی نامه نوشت

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار افزایش حداقلی تعرفه ها برای ۵ ماه آخر سال شد.