سازمان نظام پزشکی واکسن تحریم های ایران

آمریکا سد راه خرید واکسن برای ایران/سازمان بهداشت جهانی اقدام کند

آمریکا سد راه خرید واکسن برای ایران/سازمان بهداشت جهانی اقدام کند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه ای به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، تحریم های آمریکا را مانع خرید واکسن عنوان کرد.