سامانه آبرسانی

افتتاح پروژه آبرسانی به هوراند از «دره‌رود» تا بهمن ماه جاری
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خبرداد؛

افتتاح پروژه آبرسانی به هوراند از «دره‌رود» تا بهمن ماه جاری

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: اعتبار موردنیاز پروژه آبرسانی به هوراند از دره‌رود ازمحل اعتبارات محرومیت زدایی تأمین و این پروژه تابهمن ماه افتتاح خواهدشد.