سایت بارانداز

منطقه آزاد ارس الگوی موفق توسعه با صادرات غیرنفتی
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس مطرح کرد

منطقه آزاد ارس الگوی موفق توسعه با صادرات غیرنفتی

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: مناطق آزاد سازمان‌هایی دولتی ولی خودگردان می‌باشند و سازمان منطقه آزاد ارس طی سال‌های اخیر توانسته است با ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندها و اعتماد به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی افزون بر افزایش صادرات، مدل و الگوی خوبی از اقتصاد بدون نفت و بدون وابستگی به بودجه دولت باشند.