ستادملی کرونا

اتفاقی نادر برای دانشجویان گروه پزشکی با مصوبه ستاد ملی کرونا

اتفاقی نادر برای دانشجویان گروه پزشکی با مصوبه ستاد ملی کرونا

اخیرا با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اتفاقی نادر که حاکی از بی عدالتی در حق دانشجویان گروه پزشکی کشور می باشد رخ داده است.