ستاد ملی مقابله با کرونا شاهین محمد صادقی ویروس کرونا بسیج جامعه پزشکی

استفاده از تمام ظرفیت بسیج در شناسایی ناقلان کرونا

استفاده از تمام ظرفیت بسیج در شناسایی ناقلان کرونا

رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: بسیج با تمام ظرفیت های خود با ستاد ملی مقابله با کرونا برای طرح شهید سلیمانی و شناسایی ناقلان کرونا همکاری می‌کند.