ستاره باران

ستاره باران در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان نارنجی شد
به دعوت موسسه تسکین؛

ستاره باران در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان نارنجی شد

مجموعه تجاری فرهنگی ستاره باران در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در روز جهانی کودکان مبتلا به سرطان به رنگ نارنجی درآمد.