سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان

راه اندازی مرکز جامع درمان سرطان در بیمارستان حضرت رسول

راه اندازی مرکز جامع درمان سرطان در بیمارستان حضرت رسول

مدیر اجرایی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، از آغاز پروژه ساخت مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان در این مجتمع آموزشی و درمانی خبر داد.