سرطان شیمی درمانی رادیوتراپی

افزایش ۱۰ درصدی خطر مرگ با هر ماه تاخیر در روند درمان سرطان

افزایش ۱۰ درصدی خطر مرگ با هر ماه تاخیر در روند درمان سرطان

مطالعات نشان می دهد افرادی که درمان سرطان شان یک ماه به تعویق می افتد در اکثر مواقع با ۶ تا ۱۳ درصد ریسک بیشتر مرگ مواجه هستند.