سرپرست اموزش و پرورش

دانش‌آموزان پایه اولی یک روز در هفته در مدرسه حضور داشته باشند
سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

دانش‌آموزان پایه اولی یک روز در هفته در مدرسه حضور داشته باشند

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با رعایت پروتکل‌ها به صورت گروهی و چند نفر حداقل یک روز در مدرسه حضور داشته باشند.