سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

نشاط را به تبریز برمی‌گردانیم/ گردشگری شهری به لحاظ محتوایی فقیر است
در نشست "صبح رسانه" سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز مطرح شد؛

نشاط را به تبریز برمی‌گردانیم/ گردشگری شهری به لحاظ محتوایی فقیر است

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گفت: عهد کرده‌ایم بعد از دو سال سیطره کرونا، با اجرای برنامه‌های متعدد، نشاط و سرزندگی را به جامعه بازگردانیم.