سعید نمکی اورژانس هوایی بهداشت حوادث

وزیر بهداشت از گسترش خدمات اورژانس هوایی تشکر کرد

وزیر بهداشت از گسترش خدمات اورژانس هوایی تشکر کرد

وزیر بهداشت از پرسنل اورژانس هوایی جهت توسعه خدمات در مناطق سخت‌گذر در استان لرستان تقدیر کرد.