سعید نمکی واکسن کرونا ویروس کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کووایران

واکسن کرونای موسسه رازی در مسیر فاز انسانی

واکسن کرونای موسسه رازی در مسیر فاز انسانی

وزیر بهداشت با اشاره به سابقه فعالیت ایران در واکسن‌سازی از ورود واکسن کرونای موسسه واکسن‌سازی رازی به فاز انسانی خبر داد.