سعید نمکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پروتکل‌های بهداشتی ویروس کرونا پویش ره سلامت

تشدید موج کرونا در نقاطی از کشور/ درخواست کادر درمان

تشدید موج کرونا در نقاطی از کشور/ درخواست کادر درمان

وزیر بهداشت، نسبت به تشدید و شعله ور شدن موج کرونا در برخی از نقاط کشور هشدار داد.