سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی وزیر کشور

وزرایی که همراه رئیس جمهور به تبریز آمدند

وزرایی که همراه رئیس جمهور به تبریز آمدند

پنج وزیر به همراه رئیس جمهور وارد تبریز شدند.