سفر رئیس دستگاه قضا به آذربایجان شرقی

ماموریت ویژه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با وسائط نقلیه توقیف شده

ماموریت ویژه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با وسائط نقلیه توقیف شده

رئیس قوه قضائیه ماموریت ویژه به دادستان کل کشور برای یک اقدام سراسری در ارتباط با وسائل نقلیه توقیف شده داد.