سلیمانی

برنامه مدون و جامع سلیمانی، سرپرست فعلی شهرداری
همزمان با حضور کاندیداهای شهرداری در جلسه شورا

برنامه مدون و جامع سلیمانی، سرپرست فعلی شهرداری

آژانس خبری تبریزمن: مظفر سلیمانی‌که جزو معدود گزینه های باتجربه در حوزه مدیریت شهری با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت در رده های مختلف مدیریتی شهرداری تبریز میباشد، امروز صبح با حضور در صحن شورا برنامه های پیشنهادی خود را برای اعصای شورای شهر تبریز ارائه نمود.