سمت های مدیریتی

بازنشسته ای که همچنان کار میکند!
با وجود تاکید دولت بر جوان گرایی؛

بازنشسته ای که همچنان کار میکند!

محسن نریمان که چند دهه است بر سمت های مدیریتی تکیه زده است و ظاهرا علی رغم بازنشستگی و تاکید چندباره نهاد های نظارتی مبنی بر غیرقانونی بودن حضور ایشان در بدنه دولت ، همچنان به مسئولیت خود ادامه میدهد.