سند توسعه راهبردی

کلیات سند توسعه راهبردی با حضور وزیر کشور تصویب شد

کلیات سند توسعه راهبردی با حضور وزیر کشور تصویب شد

وزیر کشور از تصویب کلیات سند توسعه راهبردی در جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خبر داد.