سود بانکی

غایب بزرگ بازار سرمایه!
یادداشت

غایب بزرگ بازار سرمایه!

بازار بورس ایران، یک غایب بزرگ داشت و دارد و این غایب بزرگ همان بازار موازی نرخ سود بانکی است.