سکوی‌گازی

مقام یمنی: دوره ای که غربیها خط قرمز تعیین می کردند، گذشت

مقام یمنی: دوره ای که غربیها خط قرمز تعیین می کردند، گذشت

عضو ارشد هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: دوره ای که غرب، آمریکا و فرانسه خطوط قرمز منطقه و جهان را تعیین می کردند، گذشت و آمریکا دیگر حرف آخر را در منطقه نمی زند.