سید حیدر محمدی سازمان غذا و دارو پیوند عضو

تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز

تامین داروی سلسپت بیماران پیوندی/همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تامین داروی سلسپت برای بیماران پیوندی خبر داد.