سیگار مغز جوانان

سیگار الکتریکی بر عملکرد مغز جوانان تاثیر می گذارد

سیگار الکتریکی بر عملکرد مغز جوانان تاثیر می گذارد

مطالعات نشان می دهد جوانان و نوجوانانی که سیگار الکتریکی استفاده می کنند در تمرکز کردن، یه یادآوردن یا تصمیم گیری در مقایسه با همسن و سال های غیرسیگاری شان مشکل دارند.