شام غازان

شام غازان، محله ای تاریخی و دردسرساز در تبریز!
سیری در محله شنب غازان تبریز؛

شام غازان، محله ای تاریخی و دردسرساز در تبریز!

در جهت معرفی محلات قدیمی تبریز به محله شام غازان می پردازیم؛ محله ای که از جمله محلات قدیمی تبریز به شمار می رود.