شب چلله

آیا تبریزِ حادثه خیز امکانات ندارد؟
واقعیت ترسناکی که با حادثه خیابان عباسی نمایان شد

آیا تبریزِ حادثه خیز امکانات ندارد؟

در شب چلله ای که کام مردم تبریز با حادثه تخریب صد درصدی یک ساختمان ۵ طبقه به علت نشتی گاز و انفجار شدید تلخ شد اما این حادثه از بُعدی دیگر واقعیت ترسناکی را آشکار کرد که به بسیار خطرناک تر نیز میباشد