شرعی سازی

شرعی‌سازی با یک گالن رنگ!؟
یادداشت/

شرعی‌سازی با یک گالن رنگ!؟

جمع‌آوری المان‌ بازی کودکان که عده‌ای به پوشش دختربچه‌اش ایراد شرعی گرفته بودند، در عرض یک روز، چنان جنجالی به پا کرد که شهرداری مجبور شد پس از رنگ‌آمیزی و البته رفع مشکل و ایراد فنی دوباره آن را به محل قبلی خود بازگرداند.