شرکت باشگاه ورزشی

با حکم شهردار تبریز، سرپرست راه‌اندازی شرکت باشگاه ورزشی شهرداری تبریز منصوب شد.

با حکم شهردار تبریز، سرپرست راه‌اندازی شرکت باشگاه ورزشی شهرداری تبریز منصوب شد.

سرپرست راه‌اندازی شرکت باشگاه ورزشی شهرداری تبریز منصوب شد