شرکت توانیر

توانیر ۵٠٠ میلیارد تومان به حساب خزانه کل کشور واریز کرد

توانیر ۵٠٠ میلیارد تومان به حساب خزانه کل کشور واریز کرد

مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در ١٠ ماه نخست امسال بیش از ٥٠٠ میلیارد تومان حق بیمه صندوق بیمه حوادث طبیعی توسط توانیر از مشترکان اخذ و به حساب خزانه واریز شده است.