شرکت دخانیات

مهدی آشتیانی سرپرست شرکت دخانیات ایران شد

مهدی آشتیانی سرپرست شرکت دخانیات ایران شد

با حکم سید حجت کاظمی، مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، مهدی آشتیانی سرپرست شرکت دخانیات ایران شد.