شهرخودرو

بازیکنان ماشین سازی امروز با تمام وجود بازی کردند
سرمربی تیم ماشین سازی تبریز:

بازیکنان ماشین سازی امروز با تمام وجود بازی کردند

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز گفت: بازیکنان ماشین سازی تبریز امروز با تمام وجود بازی کردند و بازی آبرومندانه ای داشتیم.