شهرداری منطقه پنج تبریز

شرق تبریز  در مسیر روان‌سازی ترافیک
نگاهی به پروژه‌های ترافیکی کارگاه عمرانی شهرداری تبریز؛

شرق تبریز  در مسیر روان‌سازی ترافیک

شهرداری منطقه۵ تبریز به عنوان کارگاه عمرانی شهرداری تبریز، در راستای کاهش ترافیک و تسهیل تردد  در سطح شهر و از همه مهم‌تر کاهش آلودگی هوا در شرق تبریز، چندین پروژه ترافیکی را در سالجاری اجرا نموده و چند طرح دیگر نیز در دست احداث دارد.

استقبال از فصل بهار با ۲۱۰ هزار گل تولید شده گلخانه‌ای
توسط شهرداری منطقه پنج صورت می‌گيرد؛

استقبال از فصل بهار با ۲۱۰ هزار گل تولید شده گلخانه‌ای

مدیر فضای سبز شهرداری منطقه پنج تبریز گفت: تولید انواع گل های نشایی و گلدانی در گلخانه های این منطقه شروع شده و از فصل بهار با انواع گل استقبال می شود.