شهرداری منطقه یک تبریز

نقش موثر پروژه‌های ترافیکی منطقه یک در سهولت تردد عابران و خودروها

نقش موثر پروژه‌های ترافیکی منطقه یک در سهولت تردد عابران و خودروها

شهرداری منطقه یک تبریز به عنوان منطقه ای پیشرو در حوزه های تملک و عمرانی، با اجرای پروژه های ترافیکی مهم، نقش موثری در روان‌سازی ترافیک شریان‌های بخشی از شهر بخصوص هسته مرکزی دارد و در این راستا از پروژه رمپ خیابان شهید رجائی می‌توان به عنوان یکی از مهم ترین پروژه‌های شهر تبریز نام برد.