شهرستان زابل

افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد
معاون اول رئیس جمهور:

افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد

زابل- معاون اول رئیس جمهور گفت: افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد.