شهر جدید پرند

تحویل واحدهای مسکونی به صورت شبانه روزی ادامه دارد
رئیس جمهور:

تحویل واحدهای مسکونی به صورت شبانه روزی ادامه دارد

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تحویل ۱۰هزار واحدمسکونی به مردم مقدمه ای برای تکمیل واحدهای باقی مانده است گفت: مردم بدانند که کار تحویل واحدهای مسکونی به صورت شبانه روزی ادامه دارد.