شهیدان

شهیدان رجایی و باهنر، اسطوره‌ی دولت خدمتگزار بودند
فرمانده تیپ ۲۵ نیروی مخصوص ارتش در تبریز:

شهیدان رجایی و باهنر، اسطوره‌ی دولت خدمتگزار بودند

فرمانده تیپ ۲۵ نیروی مخصوص ارتش در تبریز گفت: شهیدان رجایی و باهنر، اسطوره‌ی دولت خدمتگزار بودند.