شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی

گزارش رئیس بانک مرکزی از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت

گزارش رئیس بانک مرکزی از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گزارشی از کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال نسبت به سال‌های 1400 و 1401 مطرح کرد.