شیوع کرونا بسیج جامعه پزشکی شاهین محمد صادقی

تشریح اهداف طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا

تشریح اهداف طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، به تشریح اهداف طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا و مراقبت از بیماران پرداخت.