صادرات پیاز

محدودیت صادرات پیاز بازار را به تعادل می رساند

محدودیت صادرات پیاز بازار را به تعادل می رساند

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با محدودیت صادرات پیاز پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد.