صالح امانی

تقبل هزینه های درمانی آتش نشان فداکار / شهرداری تبریز هزینه های ” صالح امانی” را پرداخت می کند
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خبر داد:

تقبل هزینه های درمانی آتش نشان فداکار / شهرداری تبریز هزینه های ” صالح امانی” را پرداخت می کند

به دنبال انتشار فیلمی از آخرین وضعیت " صالح امانی " آتش نشان فداکار تبریزی که 8 ماه است در بیمارستان بستری است و اظهارات دردناک پدر و خواهر این آتش نشان ؛ رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از تقبل تمام هزینه های بیمارستانی وی از سوی شهرداری تبریز خبر داد.