صبرا و شتیلا

کشتار صبراوشتیلا لکه ننگی بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی است
کنعانی:

کشتار صبراوشتیلا لکه ننگی بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: صبراوشتیلا، همواره لکه ننگی بر پیشانی حامیان رژیم صهیونیستی و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر به ویژه آمریکا و انگلیس باقی خواهد ماند.