صدور

صدور کارت سوخت برای ادوات کشاورزی منوط به شماره‌گذاری آنهاست
استاندار آذربایجان شرقی:

صدور کارت سوخت برای ادوات کشاورزی منوط به شماره‌گذاری آنهاست

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشاورزان باید نسبت به شماره‌گذاری تراکتورها و کمباین‌ها اقدام کنند، گفت: اگر وسیله‌ی نقلیه‌ی کشاورزی پلاک‌گذاری نشود، کارت سوخت برای این وسایل صادر نخواهد شد.