صندوق های غیر دولتی

صندوق های غیردولتی برای افزایش بهره وری ادغام شوند
ماده ۱۵۱ برنامه هفتم توسعه؛

صندوق های غیردولتی برای افزایش بهره وری ادغام شوند

وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ادغام صندوق‌های غیردولتی برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اقدام کند.