صوت و تصویر فراگیر

کم توجهی پلتفرم‌های نمایش خانگی نسبت به حقوق مخاطبان

کم توجهی پلتفرم‌های نمایش خانگی نسبت به حقوق مخاطبان

هر چند وقت یکبار حرف و حدیث‌هایی دامن سریال‌های نمایش خانگی را می‌گیرد و زمزمه توقیف‌شان نقل مجلسِ رسانه‌ای می‌شود.