ضدعفونی ویروس کرونا کووید 19

استفاده از نور ماورابنفش در استریل کردن محیط های پرخطر کرونایی

استفاده از نور ماورابنفش در استریل کردن محیط های پرخطر کرونایی

محققان راه حل جدیدی برای نابودی ذرات کروناویروس معلق در هوا در فضاهای بسته نظیر بیمارستان ها یافتند.