طب اسلامی

کرونا، حوزه تخصص ماست نه پزشکان!
تبریزیان، پدر خودخوانده طب اسلامی:

کرونا، حوزه تخصص ماست نه پزشکان!

شیخ عباس تبریزیان که خودش و هوادارانش او را پدر طب اسلامی می خوانند، ادعایی جدیدی درباره بیماری کرونا را مطرح کرده است.