طب سنتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گیاهان دارویی

طب سنتی مورد تمسخر قرار گرفته و ما کوتاه نمی آییم

طب سنتی مورد تمسخر قرار گرفته و ما کوتاه نمی آییم

یک متخصص طب سنتی گفت: در حوزه پزشکی بعضی رشته ها متهم هستند که شبه علم اند، حوزه طب سنتی مورد تمسخر قرار گرفته و ما کوتاه نمی آییم.