طرح تحول سلامت بیمارستان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

نفس های طرح تحول سلامت به شماره افتاده/بی پولی بیمارستان ها

نفس های طرح تحول سلامت به شماره افتاده/بی پولی بیمارستان ها

طرح تحول سلامت به عنوان مهم ترین برنامه دولت یازدهم حسن روحانی، با سر و صدای زیادی آغاز شد و به دنبال آن بود که عدم تزریق بودجه به بیمارستان ها، مشکلاتی را برای سرپا ماندن این طرح رقم زد.